De ultieme vorm van gastvrijheid is persoonlijke aandacht. Dat lukt alleen als we weten wie u bent en wat uw wensen zijn. Welke informatie wij nodig hebben en waarvoor wij deze info gebruiken, daar zijn we zo transparant mogelijk over. Wij respecteren de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels. In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij persoonsgegevens van u en/of uw gasten gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren.

Wanneer en waarom gebruiken wij uw gegevens?
voor een effectief en persoonlijk contact
voor de organisatie van uw evenement
om de uitvoer van dienstverlening optimaal te laten verlopen
voor de administratieve afhandeling van diensten en producten

Hoe verzamelen we gegevens?

We gebruiken alleen de persoonsgegevens die u zelf aanlevert. Deze gegevens verzamelen we en gebruiken we om een eventuele overeenkomst te sluiten en deze zo goed mogelijk naar wens uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens is het echter in veel gevallen onmogelijk om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Gevoelige informatie

We zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras, etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken. Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over uw gezondheid (of andere bijzondere persoonsgegevens), tenzij dat nodig is voor de uitvoering van een evenement en dan alleen met uw toestemming.

Bewaarperiode persoonsgegevens

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Indien we een samenwerkingsverband/contract hebben afgesloten, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of bij goedkeuring langer bewaren.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel of in geval van een ander vitaal belang van uw kant. We gaan zorgvuldig om met geregistreerde gegevens zoals namen, bedrijfsnamen, emailadressen, ed. We verkopen geen persoonlijke gegevens en geven geen gegevens uit handen aan derden die geenszins verband houden met de organisatie van klant event.

Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland

Wij kunnen in voorkomende gevallen uw gegevens vanuit Nederland naar het buitenland doorgeven. Is het land waaraan wordt doorgegeven in de Europese Economische Ruimte gelegen, dan geldt daar eenzelfde beschermingsniveau als in Nederland. Wij geven alleen gegevens door naar het buitenland als dat voor de verwezenlijking van onze doelstelling noodzakelijk is. Geven wij gegevens door naar een niet in de Europese Economische Ruimte gelegen buitenland, waar geen beschermingsniveau is dat gelijk is aan het in Nederland geldende beschermingsniveau, dan nemen wij hierbij de regels daaromtrent in de relevante wet- en regelgeving in acht.

Internetsites van derden – registratie tbv een evenement

In een uitnodiging vindt u soms een link naar een registratiepagina. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Dit geldt ook voor de social media buttons die eventueel op onze website staan. Deze websites kunnen een ander privacy beleid hebben waarop wij geen invloed hebben. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan ons (persoonlijk of via de website) verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens.

Waar wij u op onze website/registratiepagina om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich ergens voor aanmeldt. Deze gegevens gebruiken wij alleen daarom en worden niet gedeeld met derden.

We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals we hierboven hebben omschreven. Uw bankgegevens die u hebt verstrekt kunnen wij voor de uitvoering van de betaling aan derden verstrekken. Deze derde is als verwerker tevens verplicht om zich aan de privacyregels te houden hetgeen wij schriftelijk hebben vastgelegd.

Rechten van de betrokkene

U heeft, als betrokkene, een aantal rechten tegenover de Sociëteit Voerendaal. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesomd. Al deze rechten kunt u jegens de Sociëteit Voerendaal uitoefenen, door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen dan een afspraak met u plannen. Bij deze afspraak geldt dat u een geldig identiteitsdocument moet meenemen.

Recht op transparante informatie, communicatie en andere regels voor de uitoefening van uw
Recht van

U heeft het recht om te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Worden uw persoonsgegevens verwerkt, dan heeft u er recht op te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt. Daarnaast heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en op een kopie daarvan. Dit recht is een soort hulprecht, om de uitoefening van de hierna te bespreken rechten mogelijk te maken.

Privacyverklaring – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Rechten van de betrokkene – vervolg

Recht van

Dit is uw recht op verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens. Zijn verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren en/of aanvullen. Leidt dit ertoe dat wij overgaan tot verbetering of aanvulling, dan zullen wij deze wijzigingen doorgeven aan onze externe partners indien dit voor de verwerking noodzakelijk is.

Recht op

Dit is het recht op gegevenswissing. Hiermee krijgt u het recht om overtollige persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht geldt ook in openbare archieven en in internet-zoekresultaten. Maakt u hier gebruik van, dan moeten de persoonsgegevens gewist worden: zij worden zonder onredelijke vertraging helemaal verwijderd. De Sociëteit Voerendaal zal enkel overgaan tot gegevenswissing indien:

de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
u uw toestemming voor (verdere) verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking meer is;
u gemotiveerd bezwaar maakt en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet te honoreren;
de persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
wij uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten

In een aantal situaties kan geen gebruik worden gemaakt van uw recht op gegevenswissing. Wanneer dit aan de orde is, informeren wij u hier schriftelijk en gemotiveerd over.

Recht op beperking van de

Dit houdt in dat de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens voor een bepaalde tijd stop wordt gezet, zodat een probleem kan worden opgelost. Bent u er bijvoorbeeld achter gekomen dat sommige persoonsgegevens niet correct zijn, en heeft u gebruik gemaakt van uw recht van rectificatie en heeft de Sociëteit Voerendaal dit nog in behandeling, dan kunt u gebruik maken van uw recht op beperking van de verwerking.

U heeft er recht op dat de Sociëteit Voerendaal in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens op de hoogte brengt van de rectificatie, de wissing of de beperking van de verwerking. Verzoekt u hierom, dan moet de Sociëteit Voerendaal u informatie verschaffen over de
Recht van

Dit is het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens eisen, in een leesbare en bruikbare vorm voor uzelf of voor een andere dienstverlener.

Recht van bezwaar

U mag tegen verwerking van uw persoonsgegevens door de Sociëteit Voerendaal te allen tijde bezwaar maken. Terwijl wij uw bezwaar in behandeling nemen, zullen wij de verwerking beperken (zie het onder e. opgenomen recht), tenzij de Sociëteit Voerendaal dwingende redenen heeft die voortzetting van de verwerking rechtvaardigen.

Klachten

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch net goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@willemsprojectmanagement.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Deze privacyverklaring gaat in per 25 mei 2018. Willems projectmanagement behoudt zich het recht voor om deze verklaring periodiek te actualiseren.

Voerendaal, 25 mei 2018